فروشگاه دکترتیز
Modern technology gives us many things.

ثبت فروشگاه

شما میتوانید فروشگاه خود را در لیست فروشگاه های دکتر تیز قرار دهید و محصولات شما به صورت خودکار به بخش فروشگاه دکتر تیز اضافه میشوند. این کار میتواند درفروش بیشتر به شما کمک کند.

اگر کاربر حقیقی هستید

با ارسال مشخصات خود و فروشگاهتان در بخش تماس با ما وبسایت شما در لیست قرار خواهد گرفت.

مشخصات مورد نیاز :

 • نام
 • نام خانوادگی
 • آدرس ایمیل فروشگاه
 • آدرس وبسایت
 • شماره تلفن همراه
 • شناسه تلگرام

اگر کاربر حقوقی هستید

با ارسال مشخصات شرکت ومسئول فنی در بخش تماس با ما وبسایت شما در لیست قرار خواهد گرفت.

مشخصات مورد نیاز :

 • نام شرکت
 • شناسه ملی
 • نام و نام خانوادگی مسئول فنی
 • آدرس ایمیل فروشگاه
 • آدرس فروشگاه
 • شماره تلفن ثابت شرکت
 • شماره تلفن همراه مسئول فنی
 • شناسه تلگرام مسئول فنی